Resumo de evidencia da guiá práctica de feridas traumáticas de partes brandas.de G_8

Resumo de evidencia da guiá práctica de feridas traumáticas de partes brandas.de G_8

As evidencias científicas e recomendacións expostas nesta guía práctica foron o resultado da avaliación e análise das fontes de información bibliográfica consultadas como referentes (guías de práctica clínica, guías baseadas na mellor evidencia, outros documentos baseados na evidencia, revisións sistemáticas e artigos orixinais) para a súa elaboración polo método de lectura crítica e consenso por grupo nominal entre autores e panel de expertos.

A clasificación do nivel de evidencia e gradación das recomendacións mantívose respectando a fonte orixinal consultada e a escala de evidencia que utilizou. Para iso, seguiuse o método que desenvolve o Cenetec (Centro Nacional de Excelencia Tecnolóxica en Saúde) de México na elaboración das súas guías de práctica clínica (GPC):
Clasificar co símbolo [E] aquelas evidencias que aparecen publicadas nalgunha GPC, seguidas pola súa clasificación alfanumérica (calidade do estudo, se está referenciada) e cita bibliográfica.
Categorizar co símbolo [R] aquelas recomendacións identificadas por algunha GPC, seguidas pola súa forza de recomendación (por niveis A-B-C-D, en orde decrecente segundo a importancia clínica, ou pola súa gradación en alta-moderada-baixa evidencia).
Identificar co símbolo [BP] aquelas accións e / ou actividades consideradas como boas prácticas que non están referenciadas ou avaladas por ningunha GPC, pero que aparecen noutros documentos baseados na evidencia (guías de boas prácticas clínica, vías clínicas, protocolos baseados na evidencia etc.) e cuxa evidencia se obtivo a través de revisións
sistemáticas, metaanálises, ensaios clínicos etc.
As escalas sobre o nivel de evidencia e grao de recomendacións que se describen nos contidos desta guía práctica pódense consultar a través das fontes bibliográficas referenciadas na táboa
 resumo de recomendacións / evidencias.Recomendación de boas prácticas segundo niveis de evidenciagal.pdfRecomendación de boas prácticas segundo niveis de evidenciagal.pdf

Las evidencias científicas y recomendaciones expuestas en esta guía práctica fueron el
resultado de la evaluación y análisis de las fuentes de información bibliográfica consultadas como
referentes (guías de práctica clínica, guías basadas en la mejor evidencia, otros documentos
basados en evidencia, revisiones sistemáticas y artículos originales), para la elaboración de la
misma por el método de lectura crítica y consenso por grupo nominal entre autores y panel de
expertos.
La clasificación del nivel de evidencia y gradación de las recomendaciones se ha mantenido
respetando la fuente original consultada y la escala de evidencia que ha utilizado. Para ello, se
ha seguido el método que desarrolla el CENETEC (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica
en Salud) de México en la elaboración de sus Guías de Práctica Clínica (GPC):
• Clasificar con el símbolo [E] a aquellas evidencias que aparecen publicadas en alguna
GPC, seguidas por su clasificación alfanumérica (calidad del estudio, si esta referenciada)
y cita bibliográfica.
• Categorizar con el símbolo [R] a aquellas recomendaciones identificadas por alguna GPC,
seguidas por su fuerza de recomendación (por niveles A-B-C-D, en orden decreciente
según la importancia clínica, o por su gradación en alta-moderada-baja evidencia).
• Identificar con el símbolo [BP] a aquellas acciones y/o actividades consideradas como
buenas prácticas, que no están referenciadas o avaladas por ninguna GPC, pero que
aparecen en otros documentos basados en la evidencia (guías de buenas prácticas
clínica, vías clínicas, protocolos basados en la evidencia, etc.) y cuya evidencia se ha
obtenido a través de revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos, etc.
Las escalas sobre el nivel de evidencia y grado de recomendaciones que se describen en los
contenidos de esta guía práctica, se pueden consultar a través de las fuentes bibliográficas
referenciadas en la tabla resumen de recomendaciones / evidencias.​Recomendación de boas prácticas segundo niveis de evidencia.CAST.pdfRecomendación de boas prácticas segundo niveis de evidencia.CAST.pdf

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde